Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2009 > Ogłoszenie o przetargu - Dostawa na podstawie umowy leasingu remontera
Ogłoszenie o przetargu - Dostawa na podstawie umowy leasingu remontera PDF Drukuj

ZP/5/2009                                                                                                                                                                    Zębowice 2009-04-24


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy ZP/5/2009 pn. Dostawa na podstawie umowy leasingu remontera – urządzenia do cząstkowej naprawy dróg przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej.


Działając na podstawie art.40.ust 1 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z 2008r. Nr 171 poz.1058) Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Zębowicach, zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


Nazwa i adres zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr 44, 59-411 Paszowice; E-mail – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; www.js-spjawor.bip.pbox.pl ; godziny urzędowania od pn. - piątku 7:00 – 15:00 Tel/fax 076 870-74-70


Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust 8 Prawa zamówień publicznych.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)zamieszczona zostanie na stronie internetowej podanej w adresie Zamawiającego, a także na wniosek Wykonawcy pocztą e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faxem.


Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa na podstawie umowy leasingu remontera – urządzenia holowanego do cząstkowej naprawy dróg, przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej, z możliwością zakupu po zakończeniu 36 miesięcznej umowy, z przeznaczeniem dla Zamawiającego.


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wspólny Słownik Zamówień przedmiotu zamówienia: kod CPV 34.92.00.00.-2


Termin wykonania zamówienia

Do 45 dni po rozstrzygnięciu przetargu.


Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1.Posiadajacy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4. Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2. Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.


Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

Kryterium: CENA

Waga: 100%


Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-05-05 do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z siedzibą w Zębowicach nr 44, 59-411 Paszowice (w sekretariacie)


Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-05-05 o godz. 14:15


Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 45 dni, tj. do dnia 2009-06-19


Inne informacje:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, umowy ramowej.


Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2009-04-23 Nr poz. 119394-2009
DYREKTOR

Zbigniew Zdebiak

Załączniki:
Pobierz plik (SIWZ_zakup_remontera.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]
Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2009-04-24 00:00:00
Odsłon: 2212
Dziennik zmian