Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2009 > Ogłoszenie wybór oferty - Dostawa na podstawie umowy leasingu remontera
Ogłoszenie wybór oferty - Dostawa na podstawie umowy leasingu remontera PDF Drukuj
                                                                                                       Zębowice 06.05.2009r.

 

Numer sprawy ZP/5/2009

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach

Zębowice nr 44,  59-411 Paszowice

                                                                                                     

                                                                                                                 

                                                           OGŁOSZENIE !

 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy ZP/5/2009 z dnia 2009-04-24, o nazwie: Dostawa na podstawie umowy leasingu remontera – urządzenia holowanego do cząstkowej naprawy dróg przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Millennium Leasing Sp. z o.o. ul. Żaryna 2a, 02-593 Warszawa

W prowadzonym postępowaniu wybór oferty został dokonany w oparciu o kryterium ceny oferty, w której Wykonawca otrzymał – 100 pkt

Razem opłaty netto z ubezpieczeniem wyniosły: 194 753,40 PLN. Zakres ubezpieczenia obejmuje również OC.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-05-22

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu oprócz wybranego wykonawcy, złożono  drugą ofertę:

·                    VB Leasing Polska S.A. ul. Strzegomska 42 c, 53-611 Wrocław z kwotą netto: 194 958,40 PLN (bez ubezpieczenia w zakresie OC)

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych/Dz.U. z 2007r.Nr 223 poz. 1655 z późn zm./, została odrzucona oferta VB Leasing Polska S.A.

 Treść oferty nie odpowiada wszystkim wymogom treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W formularzu ofertowym w kosztach ubezpieczenia określono: udział własny = 2 500, 00 pomimo innych wymogów (w tym zakresie), zawartych w SIWZ oraz w odpowiedziach na przesłane zapytania dotyczące tej kwestii; do kwoty netto ubezpieczenia nie doliczono kwoty VAT wyliczając kwotę brutto, co jest sprzeczne z załącznikiem Nr 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług /Dz.U. 2004 Nr 54 poz.535 z późn. zm./; w złożonej „ofercie leasingu”, nie podano w ogóle kosztów ubezpieczenia oraz zawarto klauzulę konieczności dokonania części wpłat przed odbiorem przedmiotu leasingu, wbrew zapisom zawartym w SIWZ; termin dostawy przewidziano w charakterystyce technicznej na „do 45 dni od podpisania umowy”, a nie od daty powiadomienia oferenta o rozstrzygnięciu przetargu; przedłożono  kserokopie wymaganych dokumentów bez potwierdzenia ich zgodności z oryginałem.

Działając ma podstawie art.92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p.zm.)- dział VI „Środki ochrony prawnej”

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

                                                                                                                                     

                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                       D Y R E K T O R

 

                                                                                                                                       Zbigniew Zdebiak

 Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2009-05-07 09:40:33
Odsłon: 2116
Dziennik zmian