Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2009 > Ogłoszenie-Wykonanie oznakowania poziomego dróg i ulic powiatowych oraz wojewódzkich ZDP Jawor
Ogłoszenie-Wykonanie oznakowania poziomego dróg i ulic powiatowych oraz wojewódzkich ZDP Jawor PDF Drukuj

Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (Opis przedmiotu zamówienia)


1.WSTĘP


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest zakres robót i wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru oznakowania poziomego dróg i ulic powiatowych oraz wojewódzkich, będących w zarządzie Powiatu Jaworskiego, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr 44


1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót w asortymencie poziomego oznakowania na drogach powiatowych.


1.3 Zakres zleconych robót ST.

Linie segregacyjne - 3.912,22 m2

Znaki poprzeczne - 1.570,88 m2

Strzałki - 58 szt./122,17 m2

Znaki uzupełniające - 4,75 m2

Linie uzupełniające - 342,44 m2

Linie krawędziowe - 320,46 m2


Rodzaj oznakowania i ich szczegółową lokalizację zawiera ”przedmiar powierzchni poziomego oznakowania dróg i ulic powiatowych” oraz plany liniowe oznakowania poziomego stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.


1.4 Określenia podstawowe.

Poziome oznakowanie dróg – naniesiony na nawierzchnię materiał do poziomego znakowania dróg zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – załącznik nr 2 do Rozporządzania ( Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz.2181).

Materiały do znakowania cienkowarstwowego – farby nakładane warstwą grubości 0,6mm (na mokro). Są to rozpuszczalnikowe farby jednoskładnikowe stosowane w temperaturze otoczenia lub podgrzane.


1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robot oraz za zgodność z „przedmiarem powierzchni poziomego oznakowania dróg i ulic powiatowych oraz wojewódzkich” zgodnie z poleceniami (zaleceniami) Zamawiającego.


2. MATERIAŁY.


Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu oznakowania poziomego trasy wg zasad niniejszej ST są:

 1. biała farba drogowa na bazie rozpuszczalników, jednoskładnikowa stosowana na zimno. Farba musi posiadać świadectwo dopuszczenia dostosowania w budownictwie drogowym, wydane przez IBDiM.

 2. rozpuszczalnik – do rozcieńczania farby wolno używać rozpuszczalnika w/procentowej ilości oraz typu wskazanego przez producenta i wymienionego w świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. Przy myciu sprzętu mogą być użyte inne rozpuszczalniki.

Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę techniczną.


3. SPRZĘT.


3.1 Sprzęt do prac podstawowych.

Wszystkie elementy oznakowania poziomego muszą być wykonane wyłącznie sprzętem zmechanizowanym. Sprzęt musi być zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami szklanymi. Zestaw sprzętu powinien posiadać możliwość regulacji wydajności materiałów oraz gwarantować równomierności ich podania.


3.2 Sprzęt towarzyszący.

Wykonawca robót musi dysponować pojazdami zabezpieczającymi świeże znakowanie przed rozjechaniem. Wykonawca powinien dysponować taką liczbą pachołków ostrzegawczych, aby móc zabezpieczyć jednorazowo malowany odcinek do czasu wyschnięcia naniesionego na nim znakowania i oddania pod ruch.

Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym mechaniczne starcie znakowania w przypadku jego korekty oraz szczotkę mechaniczną lub ręczną do usuwania zanieczyszczeń.

Wykonawca powinien dysponować kompletem znaków ruchomych i stałych przewidzianych do oznakowania odcinka robót, wg projektu organizacji ruchu.


4. TRANSPORT.


Materiały użyte do wykonania oznakowania poziomego mogą być transportowane na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu. Materiały podczas transportu muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem.


5. WYKONANIE ROBÓT.


5.1 Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową odpowiada za jakość zastosowanych materiałów, za ich zgodność z „przedmiarem powierzchni do poziomego oznakowania dróg i ulic powiatowych oraz wojewódzkich” (załącznik nr 3).

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania stosowanego, zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Jaworze projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.5.2 Zakres wykonywanych robót.

5.2.1 Wytrasowanie geometrii znakowania poziomego trasy.

Dokładne położenie przyszłych oznakowań należy zaznaczyć na nawierzchni w oparciu plany znakowania poziomego. Aby trasowanie było jednoznacznie czytelne należy nanieść w odpowiednich odstępach punkty lub wąskie linie farbą niskiej żywotności, zgodnie z przebiegiem zaplanowanego znakowania. Początek i koniec różnego rodzaju linii należy nanieść za pomocą Alach poprzecznych kresek.

5.2.2 Wykonanie oznakowania poziomego na jezdni.

Znakowanie należy wykonać według wymiarów geometrycznych zgodnie z planami liniowymi oznakowania poziomego. Farba powinna być nanoszona zgodnie z poleceniami producenta.

Przed rozpoczęciem prawykonawca jest zobowiązany do sprawozdania czy powierzchnia znakowana nadaje się do wykonania robót, a wiec czy jest wystarczająco czysta, sucha i czy zgodnie z instrukcja producenta względna wilgotność powietrza nie jest zbyt wysoka oraz temperatura jezdni i powietrza nie jest zbyt niska. Uzgodnione materiały do znakowania winny być w typowych, zapewniających szczelność opakowaniach handlowych i magazynowanego czasu wbudowania w miejscach zacienionych, suchych i temperaturze od 5 do 25*C lub zaleceń producenta.

Bezpośrednio przed naniesieniem farba musi być bardzo dobrze rozmieszana i doprowadzona do lepkości roboczej, zgodnie z zaleceniami producenta. Należy szczególnie zwrócić uwagę na dotrzymanie warunków ustalonych przez producenta, odnośnie dodania rozcieńczalnika przy nanoszeniu farby przy niższych temperaturach. Pojemniki po farbie muszą być całkowicie opróżnione usunięte w sposób uporządkowany. Przy nakładaniu farby musi być zagwarantowane: równomierne rozłożenie materiału znakującego utrzymanie grubości warstwy, ilości mikrokulek szklanych, jak i geometria oraz równe krawędzie znakowania. Malowarki muszą być dopasowane swoja wielkością, wyposażeniem i wydajnością do przeznaczenia , zakresu robót lokalnych warunków.

5.2.3 Dokładność nanoszenia.

Po przedstawieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę do akceptacji materiałów do oznakowania podjęte zostaną następujące ustalenia technologiczne:

- ilość nanoszonej farby,

- ilość rozsypywanych mikrokulek (min 200g/m2).

Wykonawca jest zobowiązany zachować następujące tolerancje:

- ilość nanoszonej farby (grubość warstwy) nie może być niższa niż 10% w stosunku do ustalonej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.


6.1 Kontrola jakości materiałów.

6.1.1 Kontrola jakości farby.

Przed przystąpieniem do znakowania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji rodzaj farby wraz ze świadectwem dopuszczenia przez IBDiM w Warszawie.

Każda partia zakupionej farby przed jej użyciem winna uzyskać skrócone świadectwo badania, potwierdzające podstawowe cechy deklarowane przez producenta lub ustalone w świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

6.1.2 Kontrola jakości mikrokulek szklanych.

Przed rozpoczęciem malowania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji rodzaj mikrokulek wraz z atestem producenta i ewentualnie posiadanymi homologacjami zagranicznymi lub świadectwami badań.


6.2 Wymagania techniczne.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:

 • dobrą widocznością w ciągu całej doby

 • wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności, np podczas opadów deszczu,

 • zachowaniem minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania,

 • odpowiednią szorstkością zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której są umieszczone,

 • odpowiednim okresem trwałości,

 • odpornością na ścieranie i zabrudzenie,

 • szybką metoda aplikacji, uwzględniającą również wymogi ekologiczne.


Do oznakowania poziomego można stosować tylko materiały atestowane.

Wymagania techniczne dla oznakowania poziomego:

 • współczynnik luminacji (widoczność w dzień) ß 0,30

 • powierzchniowy współczynnik odblasku [mcd/lx/m2] (widzialność w nocy) 100 (wymagana wartość nie dotyczy oświetlonych dróg miejskich)

 • wskaźnik szorstkości [SRT]45

 • trwałość (wg skali LC PC) 6


6.2.1 Ocenę prawidłowej geometrii oznakowania przeprowadza Zamawiający. W przypadku stwierdzenia odchyleń od wymagań ujętych w „przedmiarze powierzchni poziomego oznakowania” lub w zagadnieniach ogólnych od rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania narogach – Załącznik nr 2- szczegółowe warunki dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz2181) Wykonawca jest zobowiązany je bezzwłocznie usunąć. Usuwanie poprzez zamalowywanie czarną farbą jest zabronione.


7. BADANIA WYKONANIA ZNAKOWANIA POZIOMEGOZ MATERIAŁU CIENKOWARSTWOWEGO W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT.


Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienkowarstwowego przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania co najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniami STWiORB następujące badania:

- sprawdza przed rozpoczęciem zgodności oznakowania opakowań

- wizualna ocena stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,

- obserwacje meteorologiczne:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury nawierzchni,

- pomiar wilgotności względnej powietrza,

- badanie lepkości farby cienkowarstwowej

W trakcie prowadzenia prac, co najmniej raz dziennie, Wykonawca przeprowadza dodatkowo następujące badania:

- wizualna ocena stanu materiału, równomierności rozłożenia kulek szklanych,

- obserwacje meteorologiczne,

- pomiar grubości warstwy oznakowania

- pomiar czasu schnięcia

- wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych,

- wizualna ocena równomierności rozłożenia materiału (farby) na całej szerokości linii

- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, co do zgodności z dokumentacja projektową i „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół, który wraz z trzema płytkami na blasze /300x250x0,8 mm/ z określoną lokalizacją pobranej próby, Wykonawca powinien przechowywać do czasu upływu gwarancji.

Po wykonaniu oznakowania poziomego Wykonawca przedstawi Koordynatorowi wyniki badań:

- widzialność w nocy,

- widzialność w dzień

- szorstkość


8.OBMIAR ROBÓT.


8.1. Zasady odbioru końcowego robót.

Nie przewiduje się dokonywania odbiorów częściowych.

Po zakończeniu robót oraz skompletowaniu całej dokumentacji ( obmiary robót, świadectwa jakości, atesty, wyniku badań kontrolnych itp.)Wykonawca zawiadamia o tym pisemnie Zamawiającego. Po sprawdzeniu i stwierdzeniu gotowości robót do odbioru, Zamawiający zwoła w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia spotkanie w celu odbioru robót.

W czasie spotkania po przejrzeniu dokumentacji i oględzin wizualnych, zostanie sporządzony i podpisany protokół odbioru robót. W protokole zostanie potwierdzone prawidłowe i terminowe wykonanie robót w całości lub ich części oraz usterki i niedociągnięcia, jeśli wystąpią. W stosunku tych robót w protokole ustali się sposób i termin usunięcia usterek na koszt Wykonawcy.


8.2. Gwarancja.

Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wykonane oznakowania poziomego dróg i ulic. W ciągu okresu gwarancyjnego, znakowanie powinno zachować parametry wymienione w pkt. 6.2.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.


Cena 1m2 wykonania robót obejmuje:

-prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót;

- przygotowanie i dostarczenie materiałów,

- oczyszczenie podłoża (nawierzchni),

- poziomego oznakowania dróg i ulic powiatowych oraz wojewódzkich,

- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE.


Normy: PN-89/C-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport;

PN-90/0-79251/Az1:2005 Opakowania jednostkowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe (Zmiana AZ1)


Inne dokumenty:

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach – Załącznik nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 220 z 2003r., poz. 2181).

Warunki techniczne. Poziome oznakowanie dróg (POD) – Zeszyt nr 55 IBDiM, Warszawa, 1997
AKCEPTUJĘ
Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2009-07-07 15:17:48
Odsłon: 2596
Dziennik zmian