Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2009 > Ogłoszenie o wyborze oferty - Zimowe utrzymanie dróg ZDP Jawor 2009/2010
Ogłoszenie o wyborze oferty - Zimowe utrzymanie dróg ZDP Jawor 2009/2010 PDF Drukuj

 Zębowice 23.07.2009r.

Numer sprawy: ZP/6/2009


Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze

z/s w Zębowicach 44, 59-411 Paszowice


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Dot.” Wynajem środków transportowych i sprzętowych do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez ZDP w sezonie zimowym 2009/2010”.

 

    1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu ZP/6/2009 wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Rolne „SADY DOLNE” Sp. z o.o. Sady Dolne 16, 59-420 Bolków.


W prowadzonym postępowaniu wybór oferty został dokonany w oparciu o kryterium ceny, w której Wykonawca otrzymał w każdym z zadań – 100 pkt. Razem wartość netto zadań od 1 do 8 zawartych w SIWZ wynosi: 394 250.00 zł. (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od dnia 10.08.2009 roku, do dnia 14.08.2009r. Podstawą prawna dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.


    2. W prowadzonym postępowaniu oprócz wybranego wykonawcy, złożono drugą ofertę przez Firmę Handlowo-Usługową „IRYS” Dorota Mokrogulska ul. Wrocławska 183, 59-220 Legnica na łączną kwotę netto 4 spośród 8 zadań zawartych w SIWZ – 226 850.00 (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), ta oferta została odrzucona. Treść oferty nie odpowiada zasadniczym wymogom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Złożony formularz ofertowy nie jest podpisany przez Wykonawcę, lub osobę uprawniona do reprezentowania Wykonawcy; Wymagane Oświadczenia przez Zamawiającego na podstawie artykułów 22, 24 oraz 44 Prawa zamówień publicznych, nie są podpisane przez Wykonawcę lub uprawnioną osobę do reprezentowania Wykonawcy; Dalsze wymagane załączniki nr 5 i 6 również nie są podpisane, a projekt umowy jest jedynie opieczętowany. Nie zawiera wymaganego podpisu.


    3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.


Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm), dział VI „Środki ochrony prawnej”. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protwst wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

D Y R E K T O R

Zbigniew Zdebiak

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2009-07-27 06:39:54
Odsłon: 2215
Dziennik zmian