Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2009 > Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg ZDP JAWOR 2009/2010
Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg ZDP JAWOR 2009/2010 PDF Drukuj

Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg

administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w sezonie 2009/2010

Numer ogłoszenia: 334500 – 2009; data zamieszczenia (portal UZP): 28.09.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY


  1. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr 44, 59-411 Paszowice, woj. Dolnośląskie, Tel. 0-76  870 74 70, faks 0-76 870 72 53

  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  1. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w sezonie 2009/2010.

  1. 1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  1. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup wraz dostawą soli drogowej w ilości do 750 ton. Dostawa ma nastąpić na bazy materiałowe w Wądrożu Wielkim (Powiat Jaworski), w ilości do 500 ton; baza w Paszowicach (Powiat Jaworski), w ilości do 250 ton.

  1. 1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.41.00.00-8.

1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.03.2010.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


  1. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA – zawarto w przesłanej SIWZ

  1. 2) WARUNKI UDZIAŁU – zawarto w przesłanej SIWZ

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Najkorzystniejsza cena.

Informacja o oświadczeniach i i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy; Formularz cenowy; Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; zaakceptowany projekt umowy – załączniki do SIWZ


SEKCJA IV: PROCEDURA

  1. 1) Tryb udzielenia zamówienia – Zapytanie o cenę

1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu – 6

IV. KRYTERIA OCENY OFERT : najniższa cena

2) termin składania ofert: 12.10.2009 godz. 13:00 sekretariat siedziby ZDP

3) Termin związania ofertą : 30 dni od terminu składania ofert.


D Y R E K T O R

Zbigniew Zdebiak

 
Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2009-09-29 07:41:50
Odsłon: 1433
Dziennik zmian