Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2009 > Ogłoszenie o wyborze oferty - Zakup wraz z dostawą soli 2009/2010
Ogłoszenie o wyborze oferty - Zakup wraz z dostawą soli 2009/2010 PDF Drukuj

Zębowice 12.10.2009r.

Numer sprawy ZP/8/2009


Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach

Zębowice nr 44, 59-411 Paszowice

Numer ogłoszenia:334500-2009; data zamieszczenia (portal UZP): 28.09.2009

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy ZP/8/2009 z dnia 2009-09-28, o nazwie: Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w sezonie 2009/2010.


Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

HALIT” Sp z o.o 59-100 Polkowice, ul. Kopalniana1 – cena brutto oferty: 179 645,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych).

W prowadzonym postępowaniu wybór oferty został dokonany w oparciu o kryterium ceny oferty, w której Wykonawca otrzymał – 100 pkt

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie: ( od dnia 2009-10-20 do dnia 2009-10-23 )

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks Cywilny


W prowadzonym postępowaniu oprócz wybranego wykonawcy, złożono drugą ofertę przez Wykonawcę:

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. Al. 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa – cena brutto oferty: 190 320,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia złotych), w której Wykonawca otrzymał – 94,39 pkt


Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.


Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p.zm.)- dział VI „Środki ochrony prawnej”

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

D Y R E K T O R

Zbigniew Zdebiak

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2009-10-12 14:18:23
Odsłon: 1776
Dziennik zmian