Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2009 > Ogłoszenie o przetargu - (licytacja) sprzedaż maszyn/urządzeń
Ogłoszenie o przetargu - (licytacja) sprzedaż maszyn/urządzeń PDF Drukuj

 


O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr 44 (ZDP) , 59-411 Paszowice

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (licytację), na sprzedaż:


  1. Ciągnik mini traktor „Urwis” Typ – 012 E (12 KM); Rok produkcji 1995; Nr podwozia 950231; Nr silnika 44800; Cena wywoławcza – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc); Wadium – 100,00 zł (sto złotych).

  2. Zamiatarka uliczna ZS-13; Typ – WUKO Stąporów; Rok produkcji 1980; Cena wywoławcza – 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych); Wadium – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).


Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.11. 2009 roku w biurze siedziby jednostki o godz. 14:00. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 13.11.2009r., na konto (ZDP) -FORTIS BANK S.A. O/Jawor 61 1600 1462 0008 0372 0623 6039. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę. Nabywca jest wówczas zobowiązany podpisać umowę kupna-sprzedaży. Jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, o wyborze nabywcy decyduje kolejność terminu wpłaty wadium. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, jednak nie dłuższym niż 7 dni. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy, następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną, winny okazać się stosownymi pełnomocnictwami. Szczegółowe informacje (obejrzeć przedmiot przetargu), można uzyskać w siedzibie jednostki w Zębowicach nr 44, w godzinach pracy 7:00 – 15:00 lub telefonicznie (076) 870-74-70 wewnętrzny 24.

Dyrektor

Zbigniew Zdebiak


Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2009-10-23 11:41:28
Odsłon: 2826
Dziennik zmian