Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2009 > Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - prowadzenie ochrony fizycznej mienia.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - prowadzenie ochrony fizycznej mienia. PDF Drukuj

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze Zębowice 10.12.2009r

z/s w Zębowicach 44, 59-411 Paszowice

Numer sprawy ZP/9/2009


OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/9/2009 z dnia 23.11.2009r., o nazwie zadania „Prowadzenie ochrony fizycznej mienia na terenie baz zamawiającego w Zębowicach i Wądrożu Wielkim; wykonywanie usług porządkowo-czystościowych na terenie bazy zamawiającego w Wądrożu Wielkim”.


  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

VISION Group Sp. z o.o.

56-400 Oleśnica, ul. Przemysłowa 3

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena.

Wykonawca w złożonej ofercie uzyskał 100 pkt.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, w terminie: dnia 21-12-2009 lub dnia 22-12-2009r. W przypadku uchylenia się od podpisania umowy, Zamawiający informuje, że skorzysta z uprawnień art. 94 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.


W prowadzonym postępowaniu oprócz wybranego Wykonawcy złożono (wymieniamy według kolejności wpływu ofert), następujące oferty:


  1. EKOTRADE Sp. z o.o. Przedstawicielstwo we Wrocławiu, ul Kamienna 145, 50-545 Wrocław – uzyskując 80,75 pkt.

  2. IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o., ul. 1-ego Maja 80, 58-500 Jelenia Góra – uzyskując 77,19 pkt.

  3. Spółdzielnia Usługowa „PIAST” w Legnicy, ul Jaworzyńska 67, 59-220 Legnica – uzyskując 90,70 pkt.

  4. Agencja Ochrony Osób i Mienia POLALARM Spółka Jawna, ul. Ogińskiego 1B, 58-506 Jelenia Góra – uzyskując 79,24 pkt


  1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta Wykonawcy DGD Spółka z o.o., ul Bellottiego 5/26, 01-022 Warszawa, który nie był zaproszony do udziału w postępowaniu. Podstawa prawna art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na wniosek Wykonawcy informuję, że jego oferta w przypadku udziału w postępowaniu uzyskałaby 77,77 pkt.

  2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), dział Vi „Środki ochrony prawnej”. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


D Y R E K T O R

Zbigniew Zdebiak

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2009-12-11 11:27:03
Odsłon: 1520
Dziennik zmian