Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2009 > Ogłoszenie o przetargu - Zakup paliwa na potrzeby ZDP w Jaworze
Ogłoszenie o przetargu - Zakup paliwa na potrzeby ZDP w Jaworze PDF Drukuj

                                                                                         Zębowice 23 grudzień 2009 roku

 

ZP/10/2009

 

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,  na dostawy pn.

„Zakup paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach Nr 44”

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze

z/s w Zębowicach Nr 44

59 – 411 Paszowice

woj. dolnośląskie

tel. 76/870-74-70

fax. 76/807-72-53

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1.     Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8  Prawa zamówień publicznych.

2.     Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup paliwa na potrzeby Zarządu Dróg

  Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach Nr 44    /ZDP/.

2. Wykonawca powinien posiadać przynajmniej jedną stację paliw w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego (Zębowice 44) – miejsca parkowania środków transportu oraz maszyn Zamawiającego.

3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie 12 miesięcy poprzez

tankowanie pojazdów i sprzętu użytkowanego przez ZDP, po cenach jednostkowych obowiązujących w dniu tankowania z uwzględnieniem udzielonych upustów-bonifikaty. Zamawiający wymaga bezgotówkowego pobierania paliwa na podstawie kart paliwowych.

 W zakres zamówienia wchodzi benzyna bezołowiowa 95 oktanowa w ilości ok. 12.000 litrów, olej napędowy w ilości ok. 90.000 litrów, gaz propan butan LPG w ilości ok. 1.000 litrów oraz butle gazowe 11 kg w ilości 250 szt. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości paliwa. W zakres zamówienia wchodzą również oleje i produkty w ilościach niezbędnych do prawidłowej eksploatacji pojazdów.

Sprzedawane paliwo musi być zgodne z Polską Normą, oraz z obowiązującymi przepisami, tj. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 216 poz. 1825) oraz być zgodne z normami: PN EN 228:2005 (U)- dotyczy benzyny bezołowiowej i PN EN 590:2005 (U) – dotyczy oleju napędowego.

4. Kod CPV: 23111200 -0 – benzyna bezołowiowa

                  23121100 -2 – olej napędowy

                  23210000 -2 – gaz propan butan 

IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia ustala się od 01 lutego 2010 roku do 31 stycznia 2011 roku.

Zamawiający, zastrzega sobie prawo do przedłużenia umowy.

V. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy pzp, tj.:

-  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem, zgodnie

   z przepisami wymagającymi takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

  zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

  art. 24 ustawy pzp,

b) posiadają koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek

posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej

w zakresie objętym zamówieniem.

2. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana przez Komisję Przetargową. Komisja

oceni, czy wykonawca „spełnia” lub „nie spełnia” podane wyżej warunki.

3. W przypadkach określonych ustawą wykonawca zostanie wykluczony z ubiegania się

o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1 .Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – na wzorze stanowiącym załącznik Nr 1,

2. Wypełniony formularz cenowy z wyszczególnieniem cen za poszczególne elementy zamówienia oraz ceny całkowitej za całość zamówienia - na wzorze stanowiącym załącznik Nr 2,

3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania

koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie

objętym zamówieniem,

5.Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

6.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP - zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 3.

8. Oświadczenie Wykonawcy – art. 44 Prawa zamówień publicznych – zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 4.

9. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty    z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”

10. Wszystkie złożone dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wymagane dokumenty wykonawcy przekazują pisemnie w złożonej ofercie.

2. Adres do korespondencji:

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze

z/s w Zębowicach 44

59 – 411 Paszowice

tel./fax 076/870-74-70

lub       076/870-72-53

3. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Katarzyna Socha

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić

wyjaśnień każdemu wykonawcy, jeżeli zaistnieje potrzeba udzielenia dodatkowych wyjaśnień.

 IX. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie wymaga wnoszenia wadium – art. 45 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 X. Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Ofertę sporządza się w języku polskim.

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Oferta powinna być napisana czytelnie – trwałą techniką (ręcznie, na maszynie, w formie

wydruku komputerowego).

8. Zaleca się by wszystkie strony były ponumerowane, a oświadczenia lub dokumenty

ułożone w kolejności określonej w pkt VII.

9. Wymaga się aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, były

parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

10. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez wykonawcę lub osoby upoważnione.

Upoważnienie należy dołączyć do oferty.

11. Wykonawca powinien złożyć ofertę w sekretariacie siedziby zamawiającego

 w Zębowicach 44 z dopiskiem „Oferta – paliwo. Nie otwierać przed 15.01.2010r. godz. 13.00”.

 XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejscem składania ofert jest Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44 59-411 Paszowice. /sekretariat/

2. Na każdej ofercie zostanie umieszczona data i godzina wpłynięcia oferty.

3. Oferty należy składać do 15.01.2010r., do godz. 12.00

5. Zamawiający otworzy oferty w dniu 15.01.2010r., o godz. 13.00

6. Otwarcie ofert jest jawne.

7. Zamawiający otworzy oferty zgodnie z kolejnością ich złożenia. Podczas otwarcia ofert

zostaną odczytane nazwy i adresy wykonawców oraz ceny ofert.

8. Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone wykonawcom

nieobecnym przy otwarciu ofert, jednak wyłącznie na ich pisemny wniosek.

 XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Ofertę cenową należy przygotować na podstawie Formularza cenowego stanowiącego

Załącznik Nr 2 SIWZ.

2. Cenę należy przygotować z podatkiem VAT w wysokości 22% z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku.

3. Cena winna być podana cyframi i słownie w złotych polskich.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium –

cena = 100%.

2. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100,00 pkt.

 Pozostałe oferty zostaną ocenione proporcjonalnie niżej do oferty najtańszej, według poniższej formuły:

cena brutto oferty najtańszej

podzielona przez cenę brutto oferty badanej

Wynik dzielenia X 100 = ilość otrzymanych pkt.

3. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów.

4. Zamawiający porówna jedynie te oferty, które zostaną określone jako zgodne

z warunkami udziału w postępowaniu.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.  O miejscu i terminie podpisania umowy, Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

1. Wzór umowy stanowi załącznik 5 do niniejszej SIWZ. W treści, która nie podlega

negocjacjom, podano wszelkie istotne dla zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

Dopuszcza się, w porozumieniu z wykonawcą, wprowadzenie do treści umowy zmian

i korekt, jednak wyłącznie w zakresie nie powodującym zasadniczych zmian

przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla zamawiającego.

2. Wykonawca powinien uzupełnić brakujące dane we wzorze umowy, zaparafować oraz

dołączyć do Oferty.

XVIII. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

XIX. Załączniki:

1. Formularz ofertowy,

2. Formularz cenowy,

3. Oświadczenie – art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

4. Oświadczenie – art. 44 ustawy,

5. Projekt umowy                                                                      DYREKTOR

                                                                                           Zbigniew Zdebiak 

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2009-12-28 10:35:49
Odsłon: 1922
Dziennik zmian