Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2010 > Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup paliwa na potrzeby ZDP w Jaworze
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup paliwa na potrzeby ZDP w Jaworze PDF Drukuj

 Zębowice 18.01.2010r

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze

z/s w Zębowicach 44, 59-411 Paszowice

Numer sprawy ZP/10/2009


OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/10/2009 z dnia 23.12.2009r., o nazwie zadania „Zakup paliwa na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach Nr 44”.


  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

MPS - PIOTR P.SYCZ

Mierczyce 2

59-430 Wądroże Wielkie

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena.

Wykonawca w złożonej ofercie uzyskał 100 pkt.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, w terminie: dnia 27-01-2010. W przypadku uchylenia się od podpisania umowy, Zamawiający informuje, że skorzysta z uprawnień art. 94 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.


W prowadzonym postępowaniu oprócz wybranego Wykonawcy nie złożono innych ofert.


  1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), dział Vi „Środki ochrony prawnej”. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


D Y R E K T O R

Zbigniew Zdebiak

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2010-02-10 08:49:33
Odsłon: 865
Dziennik zmian