Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2010 > Ogłoszenie o wyniku postępowania - Przebudowa chodnika w Bolkowie przy drodze powiatowej nr 2845 D
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Przebudowa chodnika w Bolkowie przy drodze powiatowej nr 2845 D PDF Drukuj

Zębowice 26.03.2010r.

Oznaczenie sprawy ZP/2/2010

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach

Zębowice nr 44, 59-411 Paszowice

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007r.Nr 223, poz 1655 z późn.zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44 informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ZP/2/2010 w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa chodnika w Bolkowie przy drodze powiatowej nr 2845 D – ulica Niepodległości"

I. ZAMAWIAJĄCY:

 1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44, 59-411 Paszowice województwo dolnośląskie. Tel./faks (76) 870-74-70. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn zm.). Ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. Nr ogłoszenia: 54242-2010; data zamieszczenia: 01.03.2010

 2. Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Przebudowa chodnika w Bolkowie przy drodze powiatowej nr 2845 D – ulica Niepodległości

 2. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 3. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.22-1

 4. Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)wynosi: 130 086,67,00 PLN.; brutto 158 705,74 PLN

III. PROCEDURA:

 1. Przetarg nieograniczony.

 2. Uczestnicy postępowania:

1) Zakład Robót Teletechnicznych „TELFA” ul. Towarowa 28, 58 -100 Świdnica

2) RWF engineering Tomasz Fryzeł Mojęcice, ul. Akacjowa 21, 56-100 Wołów

3. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna

z ofert, w postępowaniu również nie wykluczono żadnej z ofert.

IV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

 1. Nazwa-Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44, 59-411 Paszowice

 2. Data udzielenia zamówienia: 25.03.2010 r.

 3. Liczba otrzymanych ofert: 2

 4. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

 1. RWF engineering Tomasz Fryzeł Mojęcice, ul. Akacjowa 21, 56 – 100 Wołów

 2. Zamawiający wyznacza termin Wykonawcy w celu podpisania umowy w dniach: 06.04.2010 lub 07.04.2010r.

 1. Informacja o cenie wybranej oferty – najniższa cena (100 pkt); cena netto wybranej oferty: 130 086,67 PLN, brutto 158 705,74 PLN

 2. Oferta z najwyższą ceną: cena netto 140 925,23 PLN, brutto 171 928,78 PLN (uzyskała 92,30 pkt).

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr223, poz. 1655 z późn. zm.) – dział Vi „Środki ochrony prawnej”. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

DYREKTOR

mgr inż. Zbigniew Zdebiak
Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2010-03-28 19:28:04
Odsłon: 925
Dziennik zmian