Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2010 > Informacja o odrzuceniu oferty-Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego osprzętu do cięcia ..
Informacja o odrzuceniu oferty-Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego osprzętu do cięcia .. PDF Drukuj

Zębowice dnia 08.04.2010r.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr 44, 59-411 Paszowice działając na podstawie przepisów art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuje o odrzuceniu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego osprzętu do cięcia trawy i zarośli z poboczy dróg, przystosowanego do pracy z ciągnikiem rolniczym NEW HOLLAND typ T6050 (130 KM)” – w przypadku następujących wykonawców:

 

1. TECH-KOM Przemysław Laskowski Żabikowo 1, 63-000 Środa Wlk.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zgodnie z protokółem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Jest to kwota w wysokości do 95 000 złotych brutto (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych brutto).

Państwa oferta przekracza możliwości finansowe zamawiającego i została odrzucona przez Komisję przetargową. Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty na realizację zamówienia według uprawnień art. 93 ust. 1 pkt 4.

 

 2. „ROLMEX MISIUDA” Spółka jawna ul. Ściegiennego 264 C, 25-116 Kielce

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Jak w pkt 1.

 

3. INŻYNIERIA SANITARNA I LĄDOWA  ul. Kasprowicza 10, 59-400 Jawor

 

 Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Po wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego numer ogłoszenia: 44170-2010; data zamieszczenia na portalu UZP: 16.02.2010r., zamawiający otrzymał trzecią ofertę, która nie przewyższała kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. Jednak w celu wyeliminowania wątpliwości Komisji przetargowej odnośnie minimalnych parametrów technicznych zawartych w ofercie, a określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wezwano w/w wykonawcę do złożenia wyjaśnień, a także uzupełnienia części dokumentów.

W ofercie przedstawiono dwa modele ramienia hydraulicznego, z których jeden nie spełniał wymogów SIWZ, nie sprecyzowano dokładnie czy przedmiot zamówienia posiada chłodnicę oleju z termostatem, a także nie złożono oryginalnej dokumentacji technicznej osprzętu przedstawiając jedynie oświadczenie o jej posiadaniu. Wymagano również, aby głowica bijakowa przystosowana była do cięcia odrostów zarośli, krzewów o średnicy twardego materiału min. 50 mm. Kwestią sporną były również wymagane obroty rotora (3000 obr./min.).

Po udzieleniu części wyjaśnień pismem z dnia 12 marca 2010r (opis części parametrów przedstawiono w języku włoskim, a nie w języku polskim co było wymogiem SIWZ), zamawiający pismem z dnia 15 marca 2010r., wezwał oferenta do wskazania nazwy firmy, która zakupiła wymagany przez ZDP przedmiot zamówienia. Taki użytkownik został wskazany i zamawiający dokonał jego oględzin w dniu 31 marca 2010r w Powiatowym Zielonogórskim Zarządzie Dróg Powiatowych w Sulechowie. Szczegóły oględzin udokumentowano. Typ ramienia hydraulicznego był inny niż wymagany w SIWZ, chłodnica oleju nie posiada termostatu, sterowanie linkowe wieloma dźwigniami a nie jedną dźwignia sterująca, maszyna użytkowana jest jedynie do cięcia trawy i nie spełnia wymogów cięcia odrostów krzewów i zarośli. Szczegóły oględzin zawiera sporządzona stosowna notatka.

W świetle powyższego Komisja przetargowa po powtórzeniu czynności analizy całości dokumentacji – na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2, ofertę odrzuciła.

Powyższa informacje zamawiający przekazuje wszystkim uczestnikom postępowania i zamieszcza na stronie internetowej.

 

Podpisy Komisji przetargowej i osoby sporządzającej informację:

  1. Katarzyna Socha - ……(podpis)…………………………………….

  2. Marzena Szopa - ……(podpis)……………………………………..

  3. Andrzej Biegalski - ……(podpis)…………………………………….

  4. Ryszard Jaśpiński - …….(podpis)……………………………………..

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2010-04-08 13:42:36
Odsłon: 1124
Dziennik zmian