Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2010 > Informacja o wyborze oferty-Zakup wraz dostawą uniwersalnego ramienia hydraul.oraz głowicy bijak.
Informacja o wyborze oferty-Zakup wraz dostawą uniwersalnego ramienia hydraul.oraz głowicy bijak. PDF Drukuj
Zębowice 31.05.2010r.
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze
z siedzibą w Zębowicach 44, 59-411 Paszowice

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (ZAWIADOMIENIE)


Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr 44, 59-411 Paszowice, działając na podstawie przepisów art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ( nr sprawy ZP/3/2010) pod nazwą:

„Zakup wraz dostawą fabrycznie nowego uniwersalnego ramienia hydraulicznego oraz głowicy bijakowej przystosowanej do cięcia trawy, odrostów zarośli, krzaków i gałęzi z poboczy dróg – osprzętu, przystosowanego do pracy z ciągnikiem rolniczym”.


  1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

„ROLMEX- MISIUDA” Spółka Jawna

ul. Ściegiennego 264c, 25-116 Kielce

W zastosowanym kryterium oceny ofert (CENA), zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca składając ofertę na przedmiot zamówienia w wysokości brutto 76.860zł. ( słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych), netto 63.000 zł. ( słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) – uzyskał 100 punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu oprócz w/w, złożono następujące oferty:

1). „ROLSAD” A. Seliga, M. Wójciak, G. Orzeszek – Sp. Jawna

ul. Katowicka 4, 96-200 Rawa Mazowiecka – uzyskując 78,75 pkt

2). AGROKOM Sp. z o.o.

Kłos 28c, 76-004 Sianów – uzyskując 90,52 pkt

3). OZAMET Sp. z o.o.

ul. Sprzętowa 3c, 10-467 Olsztyn – uzyskując 94,10 pkt


Jedną ofertę złożoną po obowiązującym terminie składania ofert przez:

KNYCH – TECH Przemysław Knych, ul. Zapolskiej 30/9, 45-356 Opole – zwrócono Wykonawcy bez otwierania koperty.


  1. Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

  2. Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Jednocześnie informujemy, ze umowa w sprawie zamówienia publicznego, może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą, zapraszamy do podpisania umowy w siedzibie jednostki, w dniu 8 lub 9 czerwca 2010r.


Środki ochrony prawnej.

W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Szczegółowe pouczenie o przysługujących środkach ochrony prawnej, zawarto również w dziale XVII SIWZ, przedmiotowego postępowania o numerze sprawy ZP/3/2010.


D Y R E K T O R


mgr inż. Zbigniew Zdebiak


Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2010-06-02 06:55:27
Odsłon: 867
Dziennik zmian