Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2010 > Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Zakup wraz z dostawą uniwers.ramienia hydraul.oraz głow.biakowej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Zakup wraz z dostawą uniwers.ramienia hydraul.oraz głow.biakowej PDF Drukuj

Paszowice: Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego uniwersalnego ramienia hydraulicznego oraz głowicy bijakowej przystosowanej do ciecia trawy,odrostów zarosli, krzaków i gałęzi z poboczy dróg - osprzętu przystosowanego do pracy z ciagnikiem rolniczym
Numer ogłoszenia: 161100 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 129221 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego uniwersalnego ramienia hydraulicznego oraz głowicy bijakowej przystosowanej do ciecia trawy,odrostów zarosli, krzaków i gałęzi z poboczy dróg - osprzętu przystosowanego do pracy z ciagnikiem rolniczym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego uniwersalnego ramienia hydraulicznego oraz głowicy bijakowej przystosowanej do cięcia trawy, odrostów zarośli, krzaków i gałęzi z poboczy dróg - osprzętu przystosowanego do pracy z ciagnikiem rolniczym.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ROLMEX-MISIUDA Spółka Jawna, ul. Ściegiennego 264 C, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77868,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 6300,00

  • Oferta z najniższą ceną: 63000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 80000,00

  • Waluta: PLN.

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2010-06-09 12:32:50
Odsłon: 781
Dziennik zmian