Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2010 > Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-Poziome oznakowanie dróg i ulic adm. przez ZDP Jawor
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-Poziome oznakowanie dróg i ulic adm. przez ZDP Jawor PDF Drukuj

 

Zębowice 25.06.2010r.

ZDP 496/2010
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy ZP/7/2010 o nazwie zadania „Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych oraz wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2010 roku”


Uzasadnienie faktyczne:


Zamawiające wszczął postępowanie w trybie przetargu Zapytanie o cenę o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie artykułu 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.


Do udziału w postępowaniu Zamawiający zaprosił sześciu wykonawców, wysyłając wraz z zaproszeniem specyfikację istotnych warunków zamówienia. Do wymaganego terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy: RESTAL Sp. z o. o. ul. Żerkowicka 1A, 45-838 Opole.


Uzasadnienie prawne:


Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 2). Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert podlegających odrzuceniu.


Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej

( Odwołanie, Skarga do Sądu ).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

  1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub

  2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.


Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych ”Środki ochrony prawnej”, art. Od 179 do 198g (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

 

Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Zdebiak

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2010-06-28 07:17:24
Odsłon: 790
Dziennik zmian