Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2010 > Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2792D w m. Snowidza
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2792D w m. Snowidza PDF Drukuj

Paszowice: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2792D w miejscowości Snowidza, gmina Mściwojów od km 4+915 do km 5+560, etap pierwszy o długości 251,5m. (na rysunku odcinek 0+157 do 0+408,5), dokumentacji projektowej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147570 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2792D w miejscowości Snowidza, gmina Mściwojów od km 4+915 do km 5+560, etap pierwszy o długości 251,5m. (na rysunku odcinek 0+157 do 0+408,5), dokumentacji projektowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2792D w miejscowości Snowidza, gmina Mściwojów od km 4+915 do km 5+560, etap pierwszy o długości 251,5m. (na rysunku odcinek 0+157 do 0+408,5), dokumentacji projektowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego Edward Górski, Piotrowice 100,, 59-424 Męcinka, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 149287,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 129325,06

  • Oferta z najniższą ceną: 129325,06 / Oferta z najwyższą ceną: 129325,06

  • Waluta: PLN.

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2010-06-30 19:49:18
Odsłon: 888
Dziennik zmian