Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2010 > Zawiadomienie o wyborze oferty-Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2184D Wądroże Wielkie
Zawiadomienie o wyborze oferty-Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2184D Wądroże Wielkie PDF Drukuj

Zębowice 01.07.2010r.

Numer sprawy ZP/5/2010

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach

Zębowice nr 44, 59-411 Paszowice


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz 1655 z późn. zm.), realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy ZP/5/2010, nazwa zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2184D wraz z przykryciem rowu przydrożnego w miejscowości Wądroże Wielkie od km 16+498 do km 17+045 etap pierwszy obejmujący: ROBOTY GEODEZYJNE I ODWODNIENIE.


1.Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

ZAKŁAD BUDOWNICTWA

WODNO-INŻYNIERYJNEGO

Edward Górski

59-424 PIOTROWICE 100

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena

Innych ofert w prowadzonym postępowaniu nie złożono.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie: dnia 09.07.2010 roku lub 12.07.2010 roku.

2.Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3.Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4.Działajac na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie co najmniej 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej.

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej ( Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

  1. Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

  2. Odrzucenie oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

  1. Niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

  2. Zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „ Środki ochrony prawnej”, art. Od 179 do 198g ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p.zm.).

 

Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Zdebiak


Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2010-07-02 07:02:21
Odsłon: 916
Dziennik zmian