Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2010 > Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Poziome oznakowanie dróg i ulic powiat. oraz wojew. ZDP Jawor
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Poziome oznakowanie dróg i ulic powiat. oraz wojew. ZDP Jawor PDF Drukuj

Paszowice: Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych oraz wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2010 roku
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych oraz wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2010 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Poziome oznakowanie dród i ulic powiatowych oraz wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2010 roku.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.21-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Restal Sp. zo.o., ul. Żerkowicka 1A, 45-838 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 45920,55

 • Oferta z najniższą ceną: 45920,55 / Oferta z najwyższą ceną: 45920,55

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 66 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiajacy wszczął postepowanie w trybie przetargu zapytanie o cenę zapraszając do udziału w postepowaniu sześciu wykonawców, wysyłając wraz z zaproszeniem SIWZ. Do wymaganego terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisu art. 93 ust.1 pkt 2. Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert. Działając w trybie art 67 ustawy zaproszono do negocjacji zainteresowanego wykonawcę i udzielono mu zamówienia.

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2010-07-02 07:06:44
Odsłon: 785
Dziennik zmian