Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2010 > ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYST. OFERTY- Wynajem śr. transport. i sprzęt. do zimowego utrzym.dróg
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYST. OFERTY- Wynajem śr. transport. i sprzęt. do zimowego utrzym.dróg PDF Drukuj

Zębowice 18.07.2010r.

Numer sprawy ZP/8/2010

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach

Zębowice nr 44, 59-411 Paszowice


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy ZP/8/2010. Nazwa zadania: Wynajem środków transportowych i sprzętowych do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Zarząd dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach w sezonie zimowym 2010/2011

1.Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu /zamówienie podzielone było na 8 zadań/, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na zadanie nr 1 i zadanie nr 2, złożoną przez Wykonawcę:

FHU „KUBA” Piotr Pęcharski

ul. Mostowa 1, Imbramowice 58-130 Żarów

który składając ofertę na całkowitą wartość zadania pierwszego zamówienia z ceną brutto 77 254,00zł. (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złotych), uzyskał – 100 pkt. Wymieniony Wykonawca składając ofertę na całkowitą wartość zadania drugiego zamówienia z ceną brutto 40 660,oo zł. (słownie: czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych), uzyskał – 100 pkt.

W prowadzonym postępowaniu na realizację zadania pierwszego oraz drugiego złożono druga ofertę przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne „SADY DOLNE” Sp. z o.o.

Sady Dolne 16, 59-420 Bolków

Wymieniony Wykonawca składając ofertę na całkowitą wartość zadania pierwszego zamówienia z ceną brutto 98 547,00zł. (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych), uzyskał – 78,39 pkt. Wymieniony Wykonawca składając ofertę na całkowita wartość zadania drugiego zamówienia z ceną brutto 54 762,60 zł.(słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złotych 60/100), uzyskał – 74,25 pkt.

2.Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu podzielonym na 8 zadań, wybrano również do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na zadanie nr 3 i zadanie nr 8, złożoną przez Wykonawcę:

Firma Handlowo Usługowa „IRYS” Danuta Mokrogulska

ul. Wrocławska 183, 59-220 Legnica

który składając ofertę na całkowitą wartość zadania trzeciego zamówienia z ceną brutto 40 660,00zł. (słownie: czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych), uzyskał – 100 pkt. Wymieniony Wykonawca składając ofertę na całkowitą wartość zadania ósmego zamówienia z ceną brutto 60 455,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych), uzyskał – 100 pkt.

W prowadzonym postępowaniu na realizację zadania trzeciego oraz ósmego złożono drugą ofertę przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne „SADY DOLNE” Sp. z o.o.

Sady Dolne 16, 59-420 Bolków

Wymieniony Wykonawca składając ofertę na całkowitą wartość zadania trzeciego zamówienia z ceną brutto 54 762,60 zł. (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złotych 60/100), uzyskał – 74,25 pkt. Wymieniony Wykonawca składając ofertę na całkowitą wartość zadania ósmego zamówienia z ceną brutto 68 833,10 zł. (sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści trzy złotych 10/100), uzyskał – 87,83 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena na realizację zamówienia na poszczególne zadania. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, umieszczając ogłoszenie na własnej stronie internetowej i portalu UZP. Numer ogłoszenia: 222642-2010; data zamieszczenia:23.07.2010.

Wybrani Wykonawcy obowiązany są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie dnia 26.08.2010 roku lub 27.08.2010 roku.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

Zamawiający informuję, że na zadania o numerach: 4,5,6,7 postępowania ZP/8/2010 ofert - nie złożono.

3.Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4.Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

5.Działajac na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie co najmniej 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej.

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej ( Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

  1. Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

  2. Odrzucenie oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

  1. Niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

  2. Zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „ Środki ochrony prawnej”, art. Od 179 do 198g ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p.zm.).DYREKTOR

mgr inż. Zbigniew Zdebiak


Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2010-08-19 11:23:19
Odsłon: 873
Dziennik zmian