Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Wynajem środków transp. i sprzęt. do zimow. utrzymania dróg (1,2) Drukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wynajem środków transportowych i sprzętowych do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44, w sezonie zimowym 2010/2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 222642 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem środków transportowych i sprzętowych do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44, w sezonie zimowym 2010/2011.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wynajem środków transportowych i sprzętowych do zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44, w sezonie zimowym 2010/2011 Zadania: nr 1 i nr 2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • F.H.U KUBA Piotr Pęcharski, ul. Mostowa 1 , Imbramowice, Żarów, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 118860,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 110200,00

  • Oferta z najniższą ceną: 110200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 143280,00

  • Waluta: PLN.


Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2010-08-26 10:47:25
Odsłon: 864
Dziennik zmian