Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2010 > Ogłoszenie o wyborze oferty - Wynajem środków trans. i sprzęt. do zimowego utrzymania dróg ZDP
Ogłoszenie o wyborze oferty - Wynajem środków trans. i sprzęt. do zimowego utrzymania dróg ZDP PDF Drukuj

Zębowice 09.09.2010r.

Numer sprawy ZP/9/2010

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach

Zębowice nr 44, 59-411 Paszowice


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy ZP/9/2010. Nazwa zadania: Wynajem środków transportowych i sprzętowych do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44 (ZDP), w sezonie zimowym 2010/2011


1.Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu /zamówienie podzielone było na 4 zadania/, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na zadania od nr 1 do nr 4, złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Rolne „SADY DOLNE” Sp. z o.o.

SADY DOLNE 16

59-420 Bolków

który składając ofertę na całkowitą wartość zamówienia z ceną brutto 168 974,40 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złotych czterdzieści groszy), uzyskał – 100 pkt.


2.Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena na realizację zamówienia na poszczególne zadania. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, umieszczając ogłoszenie na własnej stronie internetowej i portalu UZP. Numer ogłoszenia: 263932-2010; data zamieszczenia:25.08.2010.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie dnia 20.09.2010 roku lub 21.09.2010 roku.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

Zamawiający informuję, że na zadania o numerach: 1,2,3,4 postępowania ZP/9/2010 innych ofert - nie złożono.

3.Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4.Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

5.Działajac na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie co najmniej 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Środki ochrony prawnej.

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej ( Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

  1. Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

  2. Odrzucenie oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

  1. Niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

  2. Zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „ Środki ochrony prawnej”, art. Od 179 do 198g ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p.zm.).

 

  

D Y R E K T O R

mgr inż. Zbigniew Zdebiak


Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2010-09-10 11:14:52
Odsłon: 865
Dziennik zmian