Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2010 > Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Wynajem środków transpor. i sprzęt.do zimowego utrzymania dróg
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Wynajem środków transpor. i sprzęt.do zimowego utrzymania dróg PDF Drukuj

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wynajem środków transportowych i sprzętowych do zimowego utrzymania dróg (ZUD), powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44 (ZDP), według potrzeb okreslonych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, w sezonie zimowym 2010/2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 263932 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem środków transportowych i sprzętowych do zimowego utrzymania dróg (ZUD), powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44 (ZDP), według potrzeb okreslonych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, w sezonie zimowym 2010/2011.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wynajem srodków transportowych i sprzętowych do zomowego utrzymania dróg (ZUD), powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44 (ZDP), według potrzeb okreslonych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, w sezonie zimowym 2010/2011.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne SADY DOLNE Sp. z o.o. Sady Dolne 16, 59-420 Bolków, Przedsiebiorstwo Produkcyjno Rolne SADY DOLNE, Sady Dolne 16, 59-420 Bolków, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 220000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 168974,40

  • Oferta z najniższą ceną: 168974,40 / Oferta z najwyższą ceną: 168974,40

  • Waluta: PLN.

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2010-09-23 07:14:15
Odsłon: 865
Dziennik zmian