Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2010 > Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Zakup wraz z dostawą soli drogowej
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Zakup wraz z dostawą soli drogowej PDF Drukuj

                                                                                                                              Zębowice 27.09.2010r.

Numer sprawy ZP/10/2010

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach

Zębowice nr 44,  59-411 Paszowice

Numer ogłoszenia: 249243; data zamieszczenia (portal UZP): 13.09.2010

                                                                                                     

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy ZP/10/2010 z dnia 2010-09-06, o nazwie: Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, w sezonie 2010/2011.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo - Produkcyjne „GER-POL” Spółka Jawna A. Będkowski, J. Będkowska ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice

W prowadzonym postępowaniu wybór oferty został dokonany w oparciu o kryterium ceny oferty, w której Wykonawca  z ceną brutto za całość przedmiotu zamówienia:  210 450,00 zł. (słownie:  dwieście dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100), otrzymał – 100 pkt.

 Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie:  2010-10-06

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu oprócz wybranego wykonawcy, złożono  inne oferty przez n/w Wykonawców:

HALIT Sp. z o.o. ul. Kopalniana 1, 59-100 Polkowice, w której Wykonawca z ceną brutto oferty za całość przedmiotu zamówienia: 215 025,00 zł. – otrzymał 97,87 pkt.

 

Kopalnia Soli „Kłodawa” Spółka Akcyjna  Al. 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa, w której Wykonawca z ceną brutto oferty za całość przedmiotu zamówienia: 242 475,00 zł. – otrzymał 86,79 pkt. 

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

  

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

                                                                                                                                    

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej ( Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)       Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)       Odrzucenie oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)       Niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)       Zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „ Środki ochrony prawnej”, art. Od 179 do 198g ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p.zm.).

                                                                                                                                            

                                                                                                                           

                                                                                                                    

                                                                                                                   D Y R E K T O R

 

                                                                                                          mgr inż. Zbigniew Zdebiak

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2010-09-28 08:21:30
Odsłon: 1008
Dziennik zmian