Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2011 > Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2792D w miejsc. Snowidza.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2792D w miejsc. Snowidza. PDF Drukuj

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 147570 - 2010 data 28.05.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, fax. 0-76 8707253.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III 4.1).
  • W ogłoszeniu jest: W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art 22 ust 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu, należy przedłozyć: - koncesję, zezwolenie lub licencję - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prawadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzajęcego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbednym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zosały wykonane lub są wykonane należycie - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  • W ogłoszeniu powinno być: W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art 22 ust 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu, należy przedłozyć: - koncesję, zezwolenie lub licencję - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prawadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzajęcego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonanie zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2010-06-05 09:41:33
Odsłon: 1052
Dziennik zmian