Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2011 > Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Zakup wraz z dostawą drog.kation.emulsji szybkoroz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Zakup wraz z dostawą drog.kation.emulsji szybkoroz PDF Drukuj

Numer sprawy: ZP/1/02/2011

Zębowice 9 marca 2011r.


Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze

z/s w Zębowicach Nr 44, 59-411 Paszowice


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy: ZP/1/02/2011 o nazwie zadania: Zakup wraz z dostawą drogowej kationowej emulsji szybkorozpadowej K1-65


  1. Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt.1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 11, 41-400 Mysłowice


Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu prowadzonym w oparciu o kryterium CENY, Wykonawca składając ofertę na dostawy emulsji w wysokości 170 109,00 zł za 100 ton dostaw - uzyskał 100 pkt.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 18 marca 2011r.


Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono inne oferty, które uzyskały następującą ilość pkt.:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne „KAREX” ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz z/s Ociąż ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce - uzyskując 98,85 pkt.

  • Bitunova Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa – uzyskując 94,85 pkt.


  1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.2)Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

  2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy

  3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności w terminie , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.


Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

  1. Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

  2. Odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

  1. Niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

  2. Zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy na które nie przysługuje odwołanie. Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują w Dziale VI Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).

DYREKTOR


mgr inż. Zbigniew Zdebiak

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2011-03-09 11:02:24
Odsłon: 824
Dziennik zmian