Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2011 > Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Zakup wraz z dostawą drogowej kationowej emulsji szybkorozpadowej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Zakup wraz z dostawą drogowej kationowej emulsji szybkorozpadowej PDF Drukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zakup wraz z dostawą drogowej kationowej emulsji szybkorozpadowej K1-65

data zamieszczenia: 18.03.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą drogowej kationowej emulsji szybkorozpadowej K1-65.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup wraz z dostawą drogowej kationowej emulsji szybkorozpadowej K1-65 w ilości około 100 ton na bazę zamawiającego w Zębowicach 44, 59-411 Paszowice.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.51.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce Adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 11, 41-400 Mysłowice, ul. Sosnowiecka 11, Mysłowice, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 138300,00

 • Oferta z najniższą ceną: 138300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 145800,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  1. Zamawiajacy wszczął postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do udziału w postepowaniu sześciu wykonawców wysyłając wraz z zaproszeniem SIWZ. Do wymaganego terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty. Spośród złożonych ofert wybrano wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą cenę za dostawy przedmiotu zamówienia. 2. Podstawa prawna - art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2011-03-19 21:50:00
Odsłon: 771
Dziennik zmian