Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2011 > ZAWIADOMIENIE - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-Poziome oznakowanie dróg i ulic ZDP
ZAWIADOMIENIE - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-Poziome oznakowanie dróg i ulic ZDP PDF Drukuj
  Zębowice 31.05.2011r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze 
 z siedzibą w Zębowicach 44, 59-411 PaszowiceZAWIADOMIENIE - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr 44, 59-411 Paszowice, działając na podstawie przepisów art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy DTiZ.272.2.2011) pod nazwą:

Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych oraz wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2011 roku”.


  1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

PPUH „PERFEKT” Małgorzata Nowara

ul. Witczaka 44, 41-902 BYTOM

W zastosowanym kryterium oceny ofert (CENA), zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca składając ofertę na przedmiot zamówienia w wysokości brutto 69 255,15 zł. (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 15/100), netto 56 305,30 zł. ( słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięć złotych 30/100) – uzyskał 100 punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu oprócz w/w, złożono następujące oferty:

1). SECUTEC Sp. z o.o.

ul. Kuziennicza 9, 59-400 Jawor – uzyskując 86,95 pkt

2). RESTAL Sp. z o.o.

ul. Żerkowicka 1A, 45-838 Opole – uzyskując 92,77 pkt


  1. Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

  2. Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Jednocześnie informujemy, ze umowa w sprawie zamówienia publicznego, może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą, zapraszamy do podpisania umowy w siedzibie jednostki, w dniu 9 czerwca 2011r.


Środki ochrony prawnej.

W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”, wobec czynności;

  1. Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

  2. Odrzucenia oferty wykonawcy;

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

  1. Niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

  2. Zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie


D Y R E K T O R

mgr inż. Zbigniew Zdebiak


Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2011-06-01 09:01:59
Odsłon: 813
Dziennik zmian