Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2011 > OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych oraz wojewódzkich ZDP
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych oraz wojewódzkich ZDP PDF Drukuj

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych oraz wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2011 roku
Numer ogłoszenia: 164042 - 2011; data zamieszczenia: 20.06.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych oraz wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2011 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych oraz wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2011 roku.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.21-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPUH PERFEKT Małgorzata Nowara, ul. Witczaka 44, Bytom, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63420,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 56305,00

 • Oferta z najniższą ceną: 56305,00 / Oferta z najwyższą ceną: 64748,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust 8, prowadzone jest w trybie przetargu zapytanie ocenę. Zamawiajacy wszczął postępowanie przesyłając zaproszenia do złożenia ofert do 7 wykonawców aby wybrać wykonawcę z najkorzystniejszą ceną. Spośród 3 ofert, które złożono w wyznaczonym terminie składania ofert wyłoniono wykonanwcę z najkorzystniejszą ceną. Zawiadomienie o wyborze oferty, przesłano do wykonawców, którzy złozyli oferty i byli uczestnikami postepowania.

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2011-06-20 11:50:20
Odsłon: 757
Dziennik zmian