Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2011 > ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-Wynajem środków transport.i sprzęt do zim.utrzym
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-Wynajem środków transport.i sprzęt do zim.utrzym PDF Drukuj

Numer sprawy: DTiZ.273.3.2011                                                                                Zębowice 30.06.2011r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze

z siedzibą w Zębowicach 44, 59-411 Paszowice


ZAWIADOMIENIE - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zamawiający -Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr 44, 59-411 Paszowice, działając na podstawie przepisów art. 92 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy: DTiZ.273.3.2011) pod nazwą:

Wynajem środków transportowych i sprzętowych do zimowego utrzymania dróg (ZUD), powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44, w sezonie zimowym 2011/2012”.

 1. Jako najkorzystniejsza na realizację czterech zadań zamówienia, została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne „SADY DOLNE” Sp. z o.o., Sady Dolne 16, 59-420 Bolków.

W zastosowanym kryterium oceny ofert (CENA), zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca składając ofertę na realizację zadań o numerach 1,2,3 i 5 przedmiotu zamówienia w wysokości: brutto 262 148,40 zł. (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści osiem złotych 40/100), netto 242 730 zł. (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych) – uzyskał 100 punktów.

 1. Jako najkorzystniejsza na realizację jednego zadania zamówienia została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: F.H.U „KUBA” Piotr Pęcharski ul. Mostowa 1, Imbramowice 58-130 Żarów.

W zastosowanym kryterium oceny ofert (CENA), zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca składając ofertę na realizację zadania o numerze 4 przedmiotu zamówienia w wysokości: brutto 46 440 zł. (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści złotych), netto 43 000 zł. ( słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych) – uzyskał 100 punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu oprócz w/w, złożono inne oferty, które na realizację zadań o numerach 1,2,3 i 5 uzyskały następującą ilość punktów:

 1. Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe

„COM-D” Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor – 85,51 punktów

 1. F.H.U.”KUBA” Piotr Pęcharski

ul. Mostowa 1, Imbramowice 58-130 Żarów - 81,11 punktów

W prowadzonym postępowaniu oprócz oferty złożonej na realizację zadania o numerze 4 złożono inne oferty, które uzyskały następującą ilość punktów:

 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne „SADY DOLNE”

Sp. z o.o. Sady Dolne 16, 59-420 Bolków - 91,52 punkty

 1. Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe

„COM-D” Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor - 91,52 punkty

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą, możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybrani Wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy

w dniu 8 lipca 2011r.

Środki ochrony prawnej.

W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”, wobec czynności;

 1. Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

 2. Odrzucenia oferty wykonawcy;

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 1. Niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

 2. Zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie
D Y R E K T O R

mgr inż. Zbigniew Zdebiak

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2011-07-02 14:54:36
Odsłon: 1075
Dziennik zmian