Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2011 > Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia Wynajem środków transport. i sprzęt.do zimowego utrzymania dróg 1
Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia Wynajem środków transport. i sprzęt.do zimowego utrzymania dróg 1 PDF Drukuj

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Wynajem środków transportowych i sprzętowych do zimowego utrzymania dróg (ZUD), powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44, w sezonie zimowym 2011/2012
Numer ogłoszenia: 193398 - 2011; data zamieszczenia: 11.07.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148856 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem środków transportowych i sprzętowych do zimowego utrzymania dróg (ZUD), powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44, w sezonie zimowym 2011/2012.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wynajem środków transportowych i sprzętowych do zimowego utrzymania dróg (ZUD), powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44, w sezonie zimowym 2011/2012.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne SADY DOLNE Sp. z o.o Sady Dolne 16, 59-420 Bolków Zadania: 1.2.3 i 5, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne Sp. z o.o., Sady Dolne 16, gmina Bolków, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 250000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 242730,00

  • Oferta z najniższą ceną: 242730,00 / Oferta z najwyższą ceną: 299250,00

  • Waluta: PLN.

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2011-07-11 13:07:09
Odsłon: 826
Dziennik zmian