Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2011 > Zawiadomienie-wybór oferty-Wykonanie zadań przy zimowym utrzymaniu dróg ZDP Jawor
Zawiadomienie-wybór oferty-Wykonanie zadań przy zimowym utrzymaniu dróg ZDP Jawor PDF Drukuj

Numer sprawy: DTiZ.272.4.2011                                                                                     Zębowice 27.07.2011r.

Zarząd Dróg Powiatowych  w Jaworze                                                                               

z siedzibą w Zębowicach 44,

59-411 Paszowice                                   

 

ZAWIADOMIENIE - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr 44, 59-411 Paszowice, działając na podstawie przepisów art. 92 ust 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, informuje  o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy PZP,  pod nazwą:

Wykonywanie zadań przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44, według potrzeb określonych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, w trzech sezonach zimowych: 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014 (ZUD) ”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta dla:

1.       Zadania nr 1 i 2  - F.H.U. „KUBA” Piotr Pęcherski ul. Mostowa 1, Imbramowice 58-130 Żarów.

Wykonawca składając ofertę na realizację zadań o numerach 1 i 2 przedmiotu zamówienia w wysokości: brutto 326 980,80 zł. (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 80/100), netto 302 760,00zł. (słownie: trzysta dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych) – uzyskał 100 punktów.  Cena oferty brutto na każde z zadań wynosi: 163 490, 40 zł. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny.

2.       Zadania nr 3 i 4 – unieważnia się postępowanie w części zadań 3 i 4, zgodnie z z art. 93 ust.1 pkt.1). Nie złożono żadnej oferty, na realizację tych zadań.

 W prowadzonym postępowaniu oprócz w/w złożono inną ofertę, która na realizację zadania o numerze 1, uzyskała następującą ilość punktów:

1)        MARCIN KASPRZYK  P.P.T.U „KAMAR” Wierzchosławice 161/5, 59-420 Bolków – oferta z ceną netto: 181 104,00 złotych, brutto: 195 592,32 złotych – uzyskała 83,58 pkt

3.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym Wykonawcą, możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w dniu 2 sierpnia 2011 r.

 

  Środki ochrony prawnej.

W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”, wobec czynności;

1)       Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)       Odrzucenia oferty wykonawcy;

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)       Niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu,    lub

2)       Zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 

 

                                                                                                                                      DYREKTOR

                                                                                                                          mgr inż. Zbigniew Zdebiak

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2011-07-27 08:54:05
Odsłon: 939
Dziennik zmian