Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2011 > Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-wykonanie zadań przy zimowym utrzymaniu dróg ZDP Jawor 2011-2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-wykonanie zadań przy zimowym utrzymaniu dróg ZDP Jawor 2011-2014 PDF Drukuj

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Wykonywanie zadań przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zebowicach 44, według potrzeb określonych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, w trzech sezonach zimowych: 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014 (ZUD)
Numer ogłoszenia: 252504 - 2011; data zamieszczenia: 22.08.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 193104 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonywanie zadań przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zebowicach 44, według potrzeb określonych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, w trzech sezonach zimowych: 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014 (ZUD).

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonywanie zadań przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44, według potrzeb okreslonych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, w trzech sezonach zimowych: 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014 (ZUD). Zamówienie podzielono na cztery zadania, na które Zamawiający mógł zawierać odrębne umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie 1 Nośnik wraz z piaskarką i pługiem średnim Wykonawcy.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • F.H.U. KUBA Piotr Pęcherski, ul. Mostowa 1, Imbramowice, Żarów, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 460000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 151380,00

  • Oferta z najniższą ceną: 151380,00 / Oferta z najwyższą ceną: 181104,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 2 nośnik wraz z piaskarką i pługiem średnim Wykonawcy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • F.H.U. KUBA Piotr Pęcherski, ul. Mostowa 1, Imbramowice, Żarów, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 460000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 151380,00

  • Oferta z najniższą ceną: 151380,00 / Oferta z najwyższą ceną: 151380,00

  • Waluta: PLN.

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2011-08-22 13:17:03
Odsłon: 1008
Dziennik zmian