Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2011 > Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-zakup wraz z dostawą soli drogowej 2011/2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-zakup wraz z dostawą soli drogowej 2011/2012 PDF Drukuj

Zębowice 25.08.2011r.

Numer sprawy: DTiZ.272.5.2011

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach

Zębowice nr 44, 59-411 Paszowice


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy DTiZ.272.5.2011. Nazwa zadania: „Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, w sezonie zimowym 2011/2012”.


1.Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

EAST ENERGY Sp. z o.o.

ul. Morawskiego 5/519

30-102 Kraków

który składając ofertę na całkowitą wartość zamówienia z ceną netto 135000,00 zł., brutto 166050,00 zł.(słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych), uzyskał – 100 pkt.


2.Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena na realizację zamówienia na poszczególne zadania. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, umieszczając ogłoszenie na własnej stronie internetowej i portalu UZP. Numer ogłoszenia: 205972-2011; data zamieszczenia:19.07.2011.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie: 05 września 2011 roku.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu oprócz wybranego wykonawcy, złożono inne oferty przez n/w Wykonawców:

BIUROSYSTEM MULTISERWIS Jacek Szubert ul. Trzech Budrysów 27/27, 02-381 Warszawa, w której Wykonawca z ceną brutto oferty za całość przedmiotu zamówienia: 187575,00 zł. – otrzymał 88,52 pkt.

PHUP „GER-POL”-Spółka Jawna ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice, w której Wykonawca z ceną brutto oferty za całość przedmiotu zamówienia: 193725,00 zł. – otrzymał 85,71 pkt.

HALIT Sp. z o.o. ul. Kopalniana 1, 59-100 Polkowice, w której Wykonawca z ceną brutto oferty za całość przedmiotu zamówienia: 215250,00 zł. – otrzymał 77,14 pkt.

3.Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4.Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

5.Działajac na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie co najmniej 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Środki ochrony prawnej.

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej ( Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

  1. Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

  2. Odrzucenie oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

  1. Niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

  2. Zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „ Środki ochrony prawnej”, art. Od 179 do 198g ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

  

D Y R E K T O R


mgr inż. Zbigniew Zdebiak

 


Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2011-08-26 12:10:20
Odsłon: 1212
Dziennik zmian