Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2011 > ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-Zakup paliwa, olejów silnik.oraz akces.samoch ZDP
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-Zakup paliwa, olejów silnik.oraz akces.samoch ZDP PDF Drukuj

                                                                                                                                   Zębowice 25.11.2011r.

Numer sprawy: DTiZ.272.6.2011

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach

Zębowice nr 44, 59-411 Paszowice

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy DTiZ.272.6.2011. Nazwa zadania: „Zakup paliwa, olejów silnikowych oraz akcesoriów samochodowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach Nr 44, w 2012 roku”.

 

 1.Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę  złożoną przez Wykonawcę:

MPS - PIOTR P. SYCZ

Mierczyce 2, 59-430 Wądroże Wielkie

695 119 16 52

który składając ofertę na całkowitą wartość zamówienia z ceną netto 429 480,00 zł., brutto 528 260,40 zł.(słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 40/100), uzyskał – 100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena oferty.

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, umieszczając ogłoszenie na własnej stronie internetowej i portalu UZP. Numer ogłoszenia: 335504-2011; data zamieszczenia:14.10.2011. Wykonawca złożył ofertę w wyznaczonym terminie składania ofert,  z najkorzystniejszą ceną.

 

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie: 08 lub 09 grudnia 2011 roku.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu oprócz wybranego Wykonawcy, nie złożono innych ofert.

     

2.Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3.Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4.Działajac na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie co najmniej 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej.

  Od niniejszej decyzji Zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej ( Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)       Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)       Odrzucenie oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)       Niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)       Zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „ Środki ochrony prawnej”, art. Od 179 do 198g ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

                                                                                                                                            

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                              D Y R E K T O R

                                                                                                                                     mgr inż. Zbigniew Zdebiak

                                                                                                                                         

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2011-11-28 09:12:13
Odsłon: 796
Dziennik zmian