Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia-Zakup paliwa,olejów oraz akces.sam.dla ZDP Drukuj

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zakup paliwa, olejów silnikowych oraz akcesoriów samochodowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach Nr 44, w 2012 roku
Numer ogłoszenia: 418908 - 2011; data zamieszczenia: 09.12.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 335504 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliwa, olejów silnikowych oraz akcesoriów samochodowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach Nr 44, w 2012 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup paliwa, olejów silnikowych oraz akcesorów samochodowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach Nr 44, w 2012 roku.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.11.12.00-0, 23.12.11.00-2, 23.21.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MPS - PIOTR P. SYCZ, Mierczyce 2, 59-430 gmina Wądroże Wielkie, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 433902,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 429480,00

  • Oferta z najniższą ceną: 429480,00 / Oferta z najwyższą ceną: 429480,00

  • Waluta: PLN.

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2011-12-09 13:24:20
Odsłon: 892
Dziennik zmian