Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2012 > ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-Poziome oznakowanie dróg i ulic 2012
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-Poziome oznakowanie dróg i ulic 2012 PDF Drukuj

                                                                                                                                         Zębowice 19.03.2012r.

Numer sprawy: DTiZ.272.2.2012

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach

Zębowice nr 44, 59-411 Paszowice

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy DTiZ.272.2.2012. Nazwa zadania: „Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych oraz wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2012 roku”.

 

1.Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę  złożoną przez Wykonawcę:

SECUTEC Sp. z o.o.

59-400 Jawor, ul. Kuziennicza 9

NIP 899-25-57-111

który składając ofertę na całkowitą wartość zamówienia z ceną netto 72 850,00 zł., brutto 89 605,50 zł. (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięć złotych 50/100), uzyskał – 100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena oferty.

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu zapytanie o cenę  na podstawie art. 69 - 73 ustawy Prawo zamówień publicznych, przesyłając zaproszenia do złożenia ofert do 5 wykonawców. Spośród ofert które złożono w wyznaczonym terminie składania ofert, wyłoniono wykonawcę z najkorzystniejszą ceną. W trakcie prac komisji przetargowej na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, u jednego z wykonawców (ZABERD Wrocław), poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe, zawiadamiając o tym wykonawcę. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano do wykonawców, którzy złożyli oferty.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie: od 27 do 30 marca 2012 roku.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu oprócz wybranego Wykonawcy, oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.       ZABERD S.A.

Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław                                          – uzyskując 93,46 pkt.

2.       PPUH „PERFEKT” Małgorzata Nowara

41-902 Bytom ul. Witczaka 44                                                   – uzyskując 90,65 pkt.

 2.Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3.Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4.Działajac na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie co najmniej 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej.

  Od niniejszej decyzji Zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej ( Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)        Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)        Odrzucenie oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)        Niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)        Zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „ Środki ochrony prawnej”, art. Od 179 do 198g ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

                                                                                                                                             DYREKTOR

                                                                                                                                         mgr. Inż. Zbigniew Zdebiak

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2012-03-20 19:20:54
Odsłon: 1082
Dziennik zmian