Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2012 > OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych oraz wojewódzkich ZDP
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych oraz wojewódzkich ZDP PDF Drukuj

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych oraz wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2012r.
Numer ogłoszenia: 98652 - 2012; data zamieszczenia: 29.03.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych oraz wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2012r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych oraz wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2012r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.21-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SECUTEC Sp z. o. o. ul. Kuziennicza 9 59-400 Jawor, 59-400 Jawor, 59-400 Jawor, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 72850,00

 • Oferta z najniższą ceną: 72850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 80363,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający wszczął postępowanie przesyłając zaproszenia do złożenia ofert do pięciu wykonawców, aby wybrać wykonawcę z najkozystniejszą ceną. Spośród trzech ofert, które złożono w wyznaczonym terminie składania ofert, wyłoniono wykonawcę z najkożystniejszą ceną. Zawiadomienie o wyborze oferty przesłano do wykonawców, którzy złożyli oferty i byli uczestnikami postępowania. Postepowanie przeprowadzono na podstawie art. 69 - 73 ustawy a dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówien publicznych.

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2012-04-16 09:17:19
Odsłon: 973
Dziennik zmian