Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2012 > Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - dostawy : Zakup wraz z dostawą kation.emulsji do remontów
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - dostawy : Zakup wraz z dostawą kation.emulsji do remontów PDF Drukuj

 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni dróg C65 B3 RC.
Numer ogłoszenia: 135650 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni dróg C65 B3 RC..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni dróg C65 B3 RC, w ilości około 130 ton na bazę zamawiajacego, w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2012r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.51.20.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3, art. 67 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiajacy wszczynając postępowanie w trybie przetargu nieograniczonegomna na zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej wyłonił wykonawcę z najkorzystniejszą ceną (POLDIM S.A. ul. Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnów). Po zrealizowaniu części dostaw wykonawca powiadomił zamawiającego pismem DHM/164/2012 z dnia 25.04.2012r., że w związku ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, nie jest w stanie realizować dostaw zamówień z zawartej z zamawiającym umowy. Konieczność natychmiastowych remontów dróg po okresie zimowym, wymagała podjecia negocjacji z wykonawcą, który zamierza realizować dostawy emulsji w cenie korzystnej dla zamawiającego. Podstawa prawna art 66 ust.1; art 67 ust.1 pkt 3 i 8

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • COLAS Polska Sp. z o.o, ul. Nowa 49, 62-070 Polędzie, kraj/woj. wielkopolskie.

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2012-04-30 14:46:57
Odsłon: 890
Dziennik zmian