Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2012 > OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zakup wraz dostawą emulsji asfalt.do remontów dróg
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zakup wraz dostawą emulsji asfalt.do remontów dróg PDF Drukuj

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni dróg C 65 B3 RC
Numer ogłoszenia: 149492 - 2012; data zamieszczenia: 10.05.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 135650 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni dróg C 65 B3 RC.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej do remontów czastkowych nawierzchni dróg C 65 B3 RC, w ilości około 130 ton na bazę zamawiającego, w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2012..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.51.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, Polędzie, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 323000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 230880,00

 • Oferta z najniższą ceną: 230880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 230880,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3, art. 67 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Ponowne postępowanie wszczete zostało na podstawie art 66 ust1; art 67 ust.1 pkt 3 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wszczynając postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej, wyłonił wykonawcę z najkorzystniejszą ceną (POLDIM S.A. ul. Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnów). Po zrealizowaniu części dostaw wykonawca powiadomił zamawiającego, że w związku z ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, nie jest w stanie realizować zamówień z zawartej z zamawiającym umowy. Konieczność natychmiastowych remontów dróg po okresie zimowym, wymagała podjęcia negocjacji z wykonawcą, który zrealizuje dostawy emulsji asfaltowej w cenie korzystnej dla zamawiającego.

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2012-05-12 06:30:26
Odsłon: 982
Dziennik zmian