Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2012 > INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-Wynajem środk. transp.i sprzęt. do zimowego utrzym.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-Wynajem środk. transp.i sprzęt. do zimowego utrzym. PDF Drukuj

Numer sprawy: DTiZ.273.6.2012                                                                                            Zębowice 10.08.2012r.

Zarząd Dróg Powiatowych    w Jaworze                                                                               

z siedzibą w Zębowicach 44, 59-411 Paszowice                                   

 

ZAWIADOMIENIE - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr 44, 59-411 Paszowice, działając na podstawie przepisów art. 92 ust 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, informuje  o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy PZP,  pod nazwą:

Wynajem środków transportowych i sprzętowych do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44, w sezonie zimowym 2012/2013”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta dla:

1.       Zadania nr 1;2;3;4 i 5  - Wykonawcą zadań jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp z o.o. 59-400 Jawor, ul. Poniatowskiego 25

Wykonawca składając ofertę na realizację zadań o numerach 1, 2, 3, 4 i 5 przedmiotu zamówienia w wysokości: brutto 365 547,60 zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 60/100), netto 338 470,00zł. (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych) – uzyskał 100 punktów.   Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny.

 

Innych ofert w postępowaniu nie złożono.

 

2.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym Wykonawcą, możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w dniu 20 sierpnia 2012 r.

 

  Środki ochrony prawnej.

W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”, wobec czynności;

1)       Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)       Odrzucenia oferty wykonawcy;

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)       Niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu,    lub

2)       Zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 

 

                                                                                                                                      DYREKTOR

                                                                                                                          mgr inż. Zbigniew Zdebiak

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2012-08-13 08:13:54
Odsłon: 863
Dziennik zmian