Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2012 > Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Wynajme śr.trans.i sprzęt.do zimowego utrzm.dr.wojew 2012/2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Wynajme śr.trans.i sprzęt.do zimowego utrzm.dr.wojew 2012/2013 PDF Drukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Wynajem środków transportowych i sprzętowych do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44. w sezonie zimowym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 311594 - 2012; data zamieszczenia: 23.08.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 268044 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem środków transportowych i sprzętowych do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44. w sezonie zimowym 2012/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wynajem środków transportowych i sprzętowych do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44, w sezonie zimowym 2012/2013.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 390000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 365547,60

  • Oferta z najniższą ceną: 365547,60 / Oferta z najwyższą ceną: 365537,60

  • Waluta: PLN.

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2012-08-23 11:16:23
Odsłon: 826
Dziennik zmian