Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2012 > ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-Zakup z dostawą soli drogowej zima 2012/2013
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-Zakup z dostawą soli drogowej zima 2012/2013 PDF Drukuj

Zębowice 11.10.2012

Numer sprawy: DTiZ.272.7.2012

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach

Zębowice nr 44, 59-411 Paszowice

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy DTiZ.272.7.2012. Nazwa zadania: „Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„HALIT” Sp. z o.o.

59-100 Polkowice, ul. Kopalniana 1

NIP 692-22-33-750

który składając ofertę na całkowitą wartość zamówienia z ceną netto 82.000,00 zł., brutto 100.860,00 zł.(słownie: sto tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych), uzyskał – 100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena oferty.

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, umieszczając ogłoszenie na własnej stronie internetowej i portalu UZP. Numer ogłoszenia: 361202- 2012; data zamieszczenia: 23.09.2012. Wykonawca złożył ofertę w wyznaczonym terminie składania ofert, z najkorzystniejszą ceną.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od 18 do 19 października 2012 roku

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu oprócz wybranego Wykonawcy, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1.                  DS Sp. z o.o.

Ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8/302, 53-659 Wrocław                - uzyskując 97,61 pkt.

2.                  Przedsiębiorstwo Handlowe Usługowo- Produkcyjne

„GER- POL” Sp. j.

                        A. Będkowski, J. Będkowska

Ul. Toszecka 1d, 44-100 Gliwice                                                 - uzyskując 94,90 pkt.

3.                  K+S Polska Sp. z o.o.

Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań                                          - uzyskując 89,51 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając a podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie co najmniej 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)                  Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)                  Odrzucenie oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje,

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)                  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)                  zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                      DYREKTOR

mgr inż. Zbigniew Zdebiak

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2012-10-11 10:16:53
Odsłon: 914
Dziennik zmian