Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2012 > OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Zakup wraz z dostawą soli drogowej zima 2012/2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Zakup wraz z dostawą soli drogowej zima 2012/2013 PDF Drukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, w sezonie zimowym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 405446 - 2012; data zamieszczenia: 18.10.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 361202 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, w sezonie zimowym 2012/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, w sezonie zimowym 2012/2013.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.41.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • HALIT Sp. z o.o., ul. Kopalniana 1, 59-100 Polkowice, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 82000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 82000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 91600,00

  • Waluta: PLN.

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2012-10-19 15:26:26
Odsłon: 860
Dziennik zmian