Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2012 > OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Roboty budowlane-Remont cząstkowy nawierzchni
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Roboty budowlane-Remont cząstkowy nawierzchni PDF Drukuj

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu masy na gorąco z WMB z wyrównaniem o grubości 8 cm na drogach wojewódzkich - natężenie ruchu KR-3
Numer ogłoszenia: 405634 - 2012; data zamieszczenia: 18.10.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu masy na gorąco z WMB z wyrównaniem o grubości 8 cm na drogach wojewódzkich - natężenie ruchu KR-3.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu masy na gorąco z WMB z wyrównaniem o grubości 8 cm na drogach wojewódzkich - natężenie ruchu KR-3.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 88200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 88200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 168000,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający wszczął postępowanie przesyłając zaproszenia do złożenia ofert do 5 Wykonawców, aby wybrać Wykonawcę z najkorzystniejszą ceną. Z pośród 3 ofert, które złożono w wyznaczonym terminie składania ofert wyłoniono Wykonawcę z najkorzystniejszą ceną. Zawiadomienie o wyborze oferty przesłano do Wykonawców, którzy złożyli oferty i byli uczestnikami postępowania. Pozostali uczestnicy postępowania o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty, zostali powiadomieni faksem. Postępowanie prowadzono na podstawie art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2012-10-19 15:28:15
Odsłon: 903
Dziennik zmian