Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2012 > OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej do remontów cz
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej do remontów cz PDF Drukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni dróg C 65 B3 RC
Numer ogłoszenia: 55370 - 2012; data zamieszczenia: 24.02.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 26300 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni dróg C 65 B3 RC.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej do remontów czastkowych nawierzchni dróg C 65 B3 RC.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.51.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • POLDIM Spółka Akcyjna 33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 37a, POLDIM Spółka Akcyjna, Tarnów, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 323000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 301920,00

  • Oferta z najniższą ceną: 301920,00 / Oferta z najwyższą ceną: 318750,00

  • Waluta: PLN.

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2012-02-24 11:25:33
Odsłon: 955
Dziennik zmian