Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Zakup paliwa,olejów oraz akcesor.samochod. w 2014 > OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zakup paliwa,olejów i akces.samochodowych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zakup paliwa,olejów i akces.samochodowych PDF Drukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zakup paliwa, olejów silnikowych oraz akcesoriów samochodowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr 44 w 2014r.
Numer ogłoszenia: 261671 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 235905 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliwa, olejów silnikowych oraz akcesoriów samochodowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr 44 w 2014r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup paliwa, olejów silnikowych oraz akcesoriów samochodowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr 44 w 2014r. Zamówienie podzielone jest na dwie części: część I - baza Zębowice, część II - baza Wądroże Wielkie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.13.30.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: baza Zębowice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MPS - PIOTR P. Sycz, Mierczyce 2, 59-430 Wądroże Wielkie, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300699,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 343932,60

  • Oferta z najniższą ceną: 343932,60 / Oferta z najwyższą ceną: 343932,60

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: baza Wądroże Wielkie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MPS - PIOTR P. Sycz, Mierczyce 2, 59-430 Wądroże Wielkie, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16524,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 18957,38

  • Oferta z najniższą ceną: 18957,38 / Oferta z najwyższą ceną: 18957,38

  • Waluta: PLN.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2013-12-04 19:43:54
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2013-12-04 20:43:54
Odsłon: 748
Dziennik zmian