Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Zakup i dostawa soli drog.do zimow.utrzym 2014/15 > OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy -Zakup soli drogowej 2014/2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy -Zakup soli drogowej 2014/2015 PDF Drukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, w sezonie zimowym 2014/2015.

Numer ogłoszenia: 366478 - 2014; data zamieszczenia: 05.11.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 207099 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, w sezonie zimowym 2014/2015..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, w sezonie zimowym 2014/2015..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.41.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • DS Sp. z o.o., ul. Szewska 61-62/1B2, Wrocław, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 145625,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 145509,00

  • Oferta z najniższą ceną: 145509,00 / Oferta z najwyższą ceną: 159100,50

  • Waluta: PLN.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2014-11-05 14:06:57
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2014-11-05 15:06:57
Odsłon: 806
Dziennik zmian