Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2013 > Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Zakup paliwa ZDP Jawor 2013r
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Zakup paliwa ZDP Jawor 2013r PDF Drukuj

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zakup paliwa, olejów silnikowych oraz akcesoriów samochodowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr 44 w 2013r.
Numer ogłoszenia: 533378 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 503424 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliwa, olejów silnikowych oraz akcesoriów samochodowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr 44 w 2013r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup paliwa, olejów silnikowych oraz akcesoriów samochodowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr 44 w 2013r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.13.30.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MPS - PIOTR P. SYCZ, Mierczyce 2, 59-430 Wądroże Wielkie, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 473230,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 449174,00

  • Oferta z najniższą ceną: 449174,00 / Oferta z najwyższą ceną: 449174,00

  • Waluta: PLN.

Wytworzył: Agnieszka Horoszko
Data informacji: 2012-12-31 10:53:28
Odsłon: 828
Dziennik zmian