Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2013 > Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia-Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej
Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia-Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej PDF Drukuj

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg.
Numer ogłoszenia: 54169 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 81782 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg, w ilości około 170 ton. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.37.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne KAREX, ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz z/s Ociąż, ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce, z/s Ociąż ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 323000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 272850,00

  • Oferta z najniższą ceną: 272850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 299179,60

  • Waluta: PLN.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2013-04-11 08:41:04
Odsłon: 818
Dziennik zmian