Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2013 > Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-naprawa uszkodzonych barier drogowych.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-naprawa uszkodzonych barier drogowych. PDF Drukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Naprawa uszkodzonych barier drogowych energochłonnych stalowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 363, 345, 374, 365.
Numer ogłoszenia: 155109 - 2013; data zamieszczenia: 05.08.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 132975 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa uszkodzonych barier drogowych energochłonnych stalowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 363, 345, 374, 365..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Naprawa uszkodzonych barier drogowych energochłonnych stalowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 363, 345, 374, 365..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.80-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ATZ Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Anna Bartoszewska, ul. Długosza 1, Nowa Sól, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74618,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 44834,40

  • Oferta z najniższą ceną: 44834,40 / Oferta z najwyższą ceną: 93942,84

  • Waluta: PLN.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2013-08-06 07:24:37
Odsłon: 757
Dziennik zmian